Retour- en teruggavebeleid

Garantie
Onverminderd de rechten en vorderingen die de koper op grond van de wet toekomen, geeft Dutch PaperClips de volgende specifieke garanties:

•    Geproduceerde producten vallen onder de fabrieksgarantie van de ondernemer.

De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
1.    Normale slijtage en verkleuringen.
2.    Onoordeelkundig gebruik.
3.    Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
4.    Indien de koper niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.
Bij een beroep op voormelde garantie is de koper verplicht zijn claim kenbaar te maken aan Dutch PaperClips voor retournering van het betreffende artikel. Kosten van het retour zenden zijn altijd voor rekening van de koper.

Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden:
1.    Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.
2.    Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.
3.    Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
4.    In de zending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.
5.    Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Dutch PaperClips zijn voor risico van de koper.

Retournering
Bij retourzendingen hanteren wij de volgende procedure:
•    Er moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een retournummer aangevraagd worden via het retourformulier. Deze wordt na aanvraag per e-mail verstrekt.
•    De bestelling dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na het toekennen van het retournummer retour gestuurd te worden.
•    De retourartikelen dienen, indien redelijkerwijs mogelijk, onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd te worden.
•    De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden.
•    De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd.
•    Op de retourzending dient duidelijk het retournummer vermeld te staan.
•    Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant.

Teruggavebeleid

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. (zie algemene voorwaarden artikel 9)