Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2.    Consument: een persoon/bedrijf die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
4.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
5.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7.    Dag: kalenderdag.
8.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot het leveren van producten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de levering wordt voldaan.
9.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de naam: Dutch PaperClips (www.dutchpaperclips.com)
Vestigingsadres: Witte vlinderweg 10,1521 PS in Wormerveer.
Bezoekadres: Witte vlinderweg 10,1521 PS in Wormerveer.
Telefoonnummer: 075-5162307
Bereikbaarheid: Van dinsdag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur.
E-mail: info@dutchpapereclips.com  
BTW-identificatienummer:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o    de prijs inclusief belastingen;
o    de eventuele kosten van aflevering;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
o    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
o    indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o    de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
o    de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
o    en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 – De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.    De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.    De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

Artikel 6 – Klachten
1.    het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
2.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3.    de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
4.    de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
5.    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.    Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 7– De prijs

1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW


Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

1.    De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.    Een door de fabrikant als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 9 – Levering en uitvoering

1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de levertijd uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 10 – Betaling

1.    Tenzij anders overeengekomen dient betaling per omgaande te geschieden via IDEAL of PSP.

Artikel 11 – Klachtenregeling

1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.    Bij gegronde en bewezen onvrede over geleverd product van de ondernemer. Kan consument een vervangend product ontvangen of de overeenkomst ontbinden na overleg met ondernemer.


Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Aanvullende voorwaarden
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dutch PaperClips.

Gegevens
Dutch PaperClips raadt de koper aan om voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en de gegevens van koper te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan Dutch PaperClips mogelijk nadien geen wijzigingen meer doorvoeren en daarom geldt tussen partijen de inhoud van de bestelling van de koper zoals deze door Dutch PapeerClips is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van de koper. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens in de door de koper gedane bestelling zullen dan ook aan de koper worden doorberekend.

Privacy
•    Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Dutch PaperClips niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
•    Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.


Betaling
De betalingsmogelijkheden zijn:
•    Betaling via iDeal (ABN AMRO, Postbank, Rabobank, SNS Bank en Fortis Bank);
•    Op factuur.
•    Vooruitbetaling.
•    Betaling in overleg. Hierbij wordt met de klant overeengekomen of er vooruitbetaald dient te worden. Dit kan een deel vooraf en een deel achteraf zijn.
Vooruitbetaling kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Dutch PaperClips.


Eigendomsvoorbehoud en risico

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Dutch PaperClips totdat aan alle betalings-verplichtingen is voldaan. Het risico ter zake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds op de koper over op het moment van levering.
Dutch PaperClips raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking, te worden gemeld. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, raadt Dutch PaperClips aan om zo snel mogelijk na ontvangst contact op te nemen met +31 (0)75-5162307 of via de e-mail: info@dutchpaperclips.com  

Garantie
Onverminderd de rechten en vorderingen die de koper op grond van de wet toekomen, geeft Dutch PaperClips de volgende specifieke garanties:

•    Geproduceerde producten vallen onder de fabrieksgarantie van de ondernemer.

De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
1.    Normale slijtage en verkleuringen.
2.    Onoordeelkundig gebruik.
3.    Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
4.    Indien de koper niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.
Bij een beroep op voormelde garantie is de koper verplicht zijn claim kenbaar te maken aan Dutch PaperClips voor retournering van het betreffende artikel. Kosten van het retour zenden zijn altijd voor rekening van de koper.

Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden:
1.    Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.
2.    Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.
3.    Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
4.    In de zending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.
5.    Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Dutch PaperClips zijn voor risico van de koper.

Retournering
Bij retourzendingen hanteren wij de volgende procedure:
•    Er moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een retournummer aangevraagd worden via het retourformulier. Deze wordt na aanvraag per e-mail verstrekt.
•    De bestelling dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na het toekennen van het retournummer retour gestuurd te worden.
•    De retourartikelen dienen, indien redelijkerwijs mogelijk, onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd te worden.
•    De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden.
•    De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd.
•    Op de retourzending dient duidelijk het retournummer vermeld te staan.
•    Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant.

Aflevering
•    De koper dient bij aflevering van de bestelling de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van de bestelling.
•    Alle zendingen worden door Dutch PaperClips verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending wordt door Dutch PaperClips gedragen. Na levering gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.